Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

21:50
7361 f417
Reposted bynysquiSkydelan

June 18 2017

18:11
18:11

June 15 2017

21:14
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viajoannna joannna
21:12
3111 04cf 500
21:11
2049 ff17 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
21:11
3167 7b28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
21:10
4801 909b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
21:10
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl
21:09
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
21:07
5961 7f16
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
21:03
2175 b712 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaretro-girl retro-girl
21:03
0285 3c28 500
21:02
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola

June 06 2017

17:46
17:02
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski

June 04 2017

21:39
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastrzepy strzepy
21:33
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaperseweracje perseweracje
21:29
8241 f46b
Reposted fromoll oll viaplugss plugss
21:26
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl