Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

14:46
2224 29a7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoutoflove outoflove
14:44
5277 ec55
14:38
I woke up as heavy as lead
An ocean of worry weighs me down in bed
But there's things to do, there's a life to live
Must ignore my stupid head.
— Dodie Clark

July 11 2017

13:27
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
13:24
13:23
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
13:20
13:19
Chcę zmiany, przemienić się.
— ♥Sia
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
13:18
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaalliwantisyou alliwantisyou
13:13
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

13:12
Ona, Laura, wycofuje się tym dalej, im bardziej ktoś chce się do niej zbliżyć. A kiedy się ten ktoś oddala - ona znów za nim tęskni, potrzebuje go i szuka.
— "Tygrys i Róża" M. Musierowicz
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viajoannna joannna
13:09
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
13:08

June 26 2017

20:30
20:30
20:06
1373 7262 500
Reposted fromsalami salami viayouaresonaive youaresonaive
20:06
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
20:05
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viayouaresonaive youaresonaive
17:51
1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
17:50
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl